اجتماعی

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در نشست خبری مطرح کرد:
براساس یک گزارش رسمی؛
مدتها گذشت؛
با حضور مسئولین و نمازگزارن؛
استاندار بوشهر: